مهم استان

ذاکری با اشاره به فعالیت احزاب اسلامی: رمز موفقیت احزاب اسلامی الگوبرداری از انقلاب اسلامی است

در موضوع وحدت احزاب اسلامي با توجه به اجلاس برگزار شده، با سه رويكرد مواجه هستیم.

۱۳۹۳-۱۰-۲۲