درباره ما

تبيين نشانه حزب مؤتلفه اسلامي

  ۱- طرح برگرفته از كلمه جلاله « الله » است. كه همه كار و همه

۱۳۹۳-۱۱-۰۷

ارکان حزب موتلفه اسلامی

هيأت مؤسس و نظارت مجمع عمومي مركب از اعضاء مي باشد و هر سه سال يكبار

۱۳۹۳-۱۱-۰۷

مرامنامه حزب مؤتلفه اسلامي

مقدمه : خداوند سبحان، جهان هستي را براي هدف متعالي خلق كرده و انسان را با

۱۳۹۳-۱۱-۰۷

تاريخچه حزب مؤتلفه اسلامي

تاريخچه حزب مؤتلفه اسلامي ۴۵ سال تلاش پرافتخار ۴۵ سال جهاد و شهادت و خدمت پيدايش

۱۳۹۳-۱۱-۰۷

تاریخچه

تشنسمی تشمسنیت شمسنتی مشنستی منشستی مشنستی مشنست یمنت

۱۳۹۳-۱۰-۱۴