ارکان حزب

ارکان حزب موتلفه اسلامی
 1. هيأت مؤسس و نظارت

 2. مجمع عمومي مركب از اعضاء مي باشد و هر سه سال يكبار تشكيل مي شود.

 3. شوراي مركزي با رأي مجمع عمومي ۳۰ نفر عضو اصلي و ۵ نفر علي البدل انتخاب مي شوند.

 4. دبيركل در دوره یازدهم جناب آقاي محمد نبي حبيبي مي باشند.

 5. حوزه دبيركل شامل مركز امور سياسي ،مركز مطالعات و برنامه ريزي و مرکز امور بین الملل است .

 6. حوزه دبير اجرايي شامل قسمت های ذیل است :

  • معاونت سازماندهي اعضاء

  • واحد خواهران
  • معاونت تبليغات و روابط عمومي

  • معاونت آموزش اعضاء

  • معاونت هماهنگي امور طرفداران و تشكل ها

  • معاونت اداري مالي

  • دفتر هماهنگی امور استانها

  • دفتر اطلاع رسانی و خدمات رایانه

  • واحد جوانان

 1. دفاتر استاني و شهرستانها : در حال حاضر حزب مؤتلفه اسلامي در ۳۰ مركز استان و ۱۸۰ شهرستان داراي دفتر مي باشد.

 2. حوزه: اعضاي حزب مؤتلفه اسلامي در حوزه هايي كه به تفكيك آقايان و بانوان مي باشد به نسبت تاريخ عضويت حوزه بندي شده اند.

 3. عضو : كساني كه مرامنامه و اساسنامه حزب را پذيرا بوده و بصورت رسمي در جلسات حوزه ها و ديگر فعاليت هاي حزب شركت نمايند ،‌عضو حزب مي باشند. (دوره یازدهم حزب مؤتلفه اسلامي از تاريخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۴ تا ۲۳/۰۷/۱۳۹۷ مي باشد.)

تلفن هاي راهنما:

پيامگير حزب مؤتلفه اسلامي ۸۸۳۱۱۳۱۸-۰۲۱
روابط عمو مي حزب مؤتلفه اسلامي ۸۸۸۲۲۲۲۹-۰۲۱
دفتر مركزي ۵-۸۸۸۲۲۹۲۳